Anthony Zavala – Pershing-Square-Station

Anthony Zavala - Pershing Square Station
acrylic on duralar, 18x24" in 20.25x26.25" frame, $750